Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie uplasował się na I miejscu w Wielkopolsce, a na II miejscu w kraju, jeśli chodzi o trwałe wprowadzenie osób bezrobotnych na rynek pracy.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej co roku bada skuteczność powiatowych urzędów pracy, uwzględniając sześć instrumentów, do których należą: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej oraz środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej pokazuje, jaki odsetek bezrobotnych znalazł zatrudnienie dzięki ich zastosowaniu w stosunku do ogólnej liczby osób nimi objętych. Z kolei efektywność kosztowa jest ustalana poprzez podzielenie kwoty przeznaczonej na wspomniane formy aktywizacji przez liczbę osób, które zostały dzięki nim zatrudnione.
Tak więc do najważniejszych, ocenianych efektów działań aktywizacyjnych Powiatowych Urzędów Pracy należy podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne, a także stosunkowo niskie koszty poniesione z tego tytułu. Średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej osiągnięta za 2020 r. w skali kraju wyniosła 85,35%, z kolei średnia wartość wskaźnika efektywności kosztowej wyniosła 11,9 tys. zł.
Pod względem efektu zatrudnieniowego Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie uplasował się na I miejscu w Wielkopolsce, a na II miejscu w kraju z uwagi na trwałe wprowadzenie osób bezrobotnych na rynek pracy. Efektywność kosztowa w 2020 r. znajdowała się na poziomie 8.500 zł, natomiast pięć lat temu zaktywizowanie bezrobotnego kosztowało średnio ponad 13 tys. zł, widoczna jest zatem pozytywna zmiana, bo oznacza, że zakończona sukcesem aktywizacja osoby bezrobotnej była tańsza.
Wysokie wskaźniki wynikają z dużego zaangażowania oraz rzetelnej pracy pracowników kępińskiego Urzędu Pracy w rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy, co jest szczególnie istotne ze względu na utrudnienia wynikające z panującej i postępującej pandemii koronawirusa.
Urząd w tym trudnym czasie realizował ogółem 4 projekty, z czego 2 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to efekt dodatkowo pozyskanych przez PUP środków finansowych, bowiem w roku ubiegłym fundusze, które PUP pozyskał znacznie przewyższały kwotę, którą otrzymał w ramach podstawowego algorytmu. Ogółem na aktywizację zawodową w 2020 r. wydatkowano ponad 5 mln zł, z czego 93% stanowiły środki dodatkowo pozyskane. Udało się zaktywizować 302 osoby bezrobotne poprzez różnorodne finansowane usługi i instrumenty runku pracy. Dodatkowo 417 pracowników przeszkolono w ramach kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że oferta Urzędu oprócz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych koncentrowała się przede wszystkim na wsparciu firm przed likwidacją miejsc pracy lub samych przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19. Urząd w 2020 r. w ramach Tarczy Antykryzysowej zrealizował blisko 5 tysięcy wniosków, na podstawie których do kępińskich przedsiębiorców trafiło ponad 38 mln zł.    RED